คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวิชย์ ทรัพย์ทวี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา