กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสำราญ สุทธสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายวุฒิพงษ์ คำมะณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6