กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิญญู วงศ์สรรพธิสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2