กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอธิวัฒน์ แรงเริง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0982869466
อีเมล์ : atiwat0792@gmail.com