กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปิยพงษ์ แก่นจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐพล ศรีรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจริญา นรสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอภิสรา สาสังข์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3