บุคลากร

นางสิริรัชย์ สิงหกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชวิศา แรงเริง
หัวหน้าบุคลากร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีไชโยรักษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายสำราญ สุทธสาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกุมาริกา วรรณวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเกณิกา ทองคำดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจริญา นรสาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางชุติกาญจน์ ประทุมเมฆ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายวุฒิพงษ์ คำมะณี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจุฬารัตน์ เนตรวงค์
หัวหน้าบุคลากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายณัฐพล ศรีรักษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายปิยพงษ์ แก่นจักร
หัวหน้าบุคลากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิสาชล พันธ์ขาว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวิญญู วงศ์สรรพธิสา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอธิวัฒน์ แรงเริง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอภิสรา สาสังข์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางทัศนี ศรีจันทร์

นางสาวเหมือนฝัน ทองมนต์

นายศักดิ์ดา วิชาดี