กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชุติกาญจน์ ประทุมเมฆ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนิสาชล พันธ์ขาว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2