ประถมศึกษา

นางสาวเกณิกา ทองคำดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกุมาริกา วรรณวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2