กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุฬารัตน์ เนตรวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3