พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เป็นคนดี มีความรู้  อยู่อย่างพอเพียง
 
2.  พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
 
3.  พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ  บริเวณ  ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
 
 
เป้าหมาย
 
1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะทุพลภาพหรือด้อยโอกาสมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นดี มีความรู้  อยู่อย่างพอเพียง
 
2.  ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน วิจัยในชั้นเรียน
 
3.  อาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณ  สะอาด  ระเบียบ
 
4.  ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา