วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
         จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ก้าวทันเทคโนโลยี  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  สู้งาน ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรัชญา
 
         ปัญฺญา โลกสฺมิง  ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก