สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน - สีเหลือง
 
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน

สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรมจริยธรรม

ตราประจำโรงเรียน