ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1033530358
รหัส Smis 8 หลัก :  33020016
รหัส Obec 6 หลัก :  530358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  BUAHUNG
ที่อยู่ :123 หมู่ที่  5  บ้านบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทรศัพท์ :  045-691460

************************

โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ที่อยู่เลขที่  123  หมู่ 5  ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์  045-919460 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 83  ไร่  3  งาน  85 ตารางวา
 
          โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)  เดิมอาศัยอยู่วัดศรีสุมังค์บัวหุ่ง  หมู่ที่ 4  ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  เมษายน  2466  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ด้วยเงินอุดหนุนการประถมศึกษา  โดยการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดการสอนแบบสหศึกษาโดยใช้หลักสูตรประมวลการสอน  โครงการสอนและแบบเรียนต่างๆ  ได้ถือปฏิบัติตามกระทรวงศึกษาธิการและกรมวิชาการ  มีนายโสดา  ก้อนฝ้าย เป็นครูใหญ่คนแรก
 
          ปีงบประมาณ  2513  ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดศรีสุมังค์บัวหุ่ง  มาสร้างใหม่ในเขตสาธารณประโยชน์  หมู่ที่ 5  ตำบลบัวหุ่ง  โดยจัดหาทุนสมทบกับทางราชการ  จำนวนเงิน  100,000  บาท จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  ตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4  โดยมีนายพวง  หนองกก  เป็นครูใหญ่
 
          ต้นปีงบประมาณ  2514  ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เปิดสอนชั้น ป.6  และในปี  พ.ศ. 2517  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศขยายการศึกษา  ตั้งแต่ ป.1 -  ป.7  ในเขตตำบลบัวหุ่งเป็นแห่งแรก
 
          ปีงบประมาณ  2516  จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 วงเงิน  120,000  บาท แบบ ป.1 ซ  ขนาด  4  ห้องเรียน  ใช้สำหรับชั้นประศึกษาตอนปลาย(ป.5 - ป.7)  ปี พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  โรงเรียนเปิดสอนชั้น ป.1 – ป.6
 
          ปี  พ.ศ. 2523  ได้โอนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  มาขึ้นต่อกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2523  เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.6
 
          ปี  พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณสร้างศูนย์วิชาการกลุ่ม  เพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่ม
 
          ปี พ.ศ. 2525  ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่  คือนายประสงค์  นามวงษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
 
          ปี พ.ศ. 2527  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดเปิดขยายการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านบัวหุ่งได้เปิดสอนชั้นอนุบาลในปีนี้
 
          ปี พ.ศ. 2527  นายประสงค์  นามวงษ์ อาจารย์ใหญ่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม  มอบหมายให้นายบุญล้น  แก่นจักร  รักษาการแทน
 
          ปี พ.ศ. 2542  นายประสงค์  นามวงษ์  เกษียณอายุราชการ  นายอำนาจ  หนองกก  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน
 
          ปี  พ.ศ.  2544  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ นักเรียนจำนวน  40  คน  1 ห้องเรียน 
 
          ปี  พ.ศ.  2545  ชุมชนร่วมกับศิษย์เก่า  และคณะครู  บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน  ความยาว  252  ช่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500,000  บาท  โดยไม่ใช้งบของทางราชการ
 
          วันที่ 17  มีนาคม  2545  นายเจษฎา  หงษาล้วน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  ย้ายสับเปลี่ยนกับนายอำนาจ  หนองกก  มาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
 
          ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 602/2526  จำนวน  4  ห้อง  1  หลัง  ใช้งบประมาณ  90,000  บาทได้รับบริจาคสร้างเสาธงขนาดมาตรฐาน โดยนายกิตติศักดิ์  ซอเซวี  กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับชุมชนและคณะครู  ใช้งบประมาณ  100,000  บาท 
 
          ได้รับบริจาคสร้างรั้วลวดหนามโรงเรียนความยาว  350 เมตร  โดยโรงเรียนร่วมกับชุมชน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  25,964  บาท
 
          ชุมชนได้บริจาคสร้างส้วม  3  ห้อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  25,000  บาท 
 
          ปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำการเกษตรของโรงเรียน  ใช้งบ  30,000  บาท
 
          ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปี 2550 จำนวน  2,188,000 บาท   สร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 105/2529  จำนวน  1  หลัง 
 
          ปี  พ.ศ. 2552  ได้รับงบประมาณ(แปรญัติฯ ส.ส.)  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว  43 เมตร  จำนวนเงิน 100,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2553  คณะครู  ศิษย์เก่าและชุมชนร่วมกันบริจาคเพื่อต่อเติมด้านล่าง  อาคาร(3) สปช. 105/29  ใช้เป็นห้องประชุม  และห้องทำงานผู้อำนวยการโรงเรียน  สิ้นงบ  600,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณ(แปรญัติฯ ส.ส.)  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 43  เมตร  จำนวนเงิน 100,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2554 คณะครู  ได้รับงบประมาณสร้างห้องสมุด (3 D)  ต่อเติมด้านล่าง  อาคาร(4) สปช. 105/29 ใช้เป็นห้องสมุดของโรงเรียน
 
          ปี  พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  4  ห้อง  1  หลัง
 
          ปี  พ.ศ. 2555  โรงเรียนร่วมศิษย์เก่าและกับชุมชน  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนปลอดฝุ่น ความกว้าง   6  เมตร  ความยาว  120  เมตร ความหนา 15  เซนติเมตร ใช้เงินจำนวน 120,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2555 โรงเรียนร่วมศิษย์เก่าและกับชุมชน  สร้างฐานและที่นั่งคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดมาตรฐาน ด้านข้างสนามฟุตบอล  จำนวน 6  ชุด สิ้นงบ  36,000  บาท  
 
          ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณ(แปรญัติฯ ส.ส.)  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าอาคาร 2 และ 3)  จำนวนเงิน  100,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ขยายเขตไฟฟ้าเป็นแบบ  3  เฟส  ใช้งบทั้งสิ้น  180,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ทำโทรทัศน์ดาวเทียมทุกห้องเรียน  ใช้งบทั้งสิ้น 30,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2555  ได้รับจัดสรรงบประมาณ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(แบบไร้สาย/ไวไฟ) ใช้งบทั้งสิ้น 20,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณ(แปรญัติฯ ส.ส.)  สร้างถนนคอนกรีตรอบอาคารเรียน จำนวนเงิน  100,000  บาท
 
          ปี  พ.ศ. 2556  โรงเรียนร่วมกับชุมชน   สร้างห้องน้ำครู  3 ที่  ห้องน้ำอนุบาล 2 ที่โรงจอดรถ ย้ายอาคาร อนุบาลปรับปรุงใหม่  สร้างห้องพลศึกษา  สิ้นงบ  230,630  บาท
 
          ปี พ.ศ. 2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ปรับปรุงโรงอาหาร  จำนวนเงิน 85,000 บาท
 
          ปี พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  จำนวนเงิน 150,000   บาท
 
          ปี พ.ศ. 2560  วันที่  30  กันยายน  2560  นายเจษฎา  หงษาล้วน  เกษียณอายุราชการ 
 
นายประมวล  ปัดชา  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 
          ปี พ.ศ. 2561  วันที่  2  กรกฎาคม  2561  นางสิริรัชย์  สิงหกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
 
         โรงเรียนร่วมกับชุมชนขุดดินจากสระน้ำในโรงเรียนมาถมสนามและบริเวณรั้ว
 
         โรงเรียน ใช้งบประมาณ  52,000  บาท
 
          ปี พ.ศ. 2562 คณะครูร่วมกันบริจาคสร้างศาลารวมใจ จำนวนเงิน 100,000 บาท
 
          ชื่อ                                              โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
 
          อักษรย่อ                                       บ.บ.ห.
 
          วันจัดตั้ง                                       1 เมษายน  2466 
 
          ปรัชญา                                         ปัญฺญา โลกสฺมิง  ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก
 
          สีประจำโรงเรียน                                        น้ำเงิน  –  เหลือง 
 
          ผู้เริ่มจัดตั้ง                                     ทางการเป็นผู้จัดตั้ง 
 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน นายอภิวิชย์  ทรัพย์ทวี 
 
          ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
          1.  นายโสดา   ก้อนฝ้าย                     พ.ศ. 2466 – 2479 
 
          2.  นายเล็ก   สุวรรณทอง          พ.ศ. 2479 – 2481 
 
          3.  นายบุญมี   บุญยัง              พ.ศ. 2481 – 2484 
 
          4.  นายปรีชา   บุญยัง                       พ.ศ. 2484 – 2498  
 
          5.  นายพันธ์   ท่าโพธิ์              พ.ศ. 2498 -  2501 
 
          6.  นายมา   ลาลุน                 พ.ศ. 2501 – 2502
 
          7.  นายพวง   หนองกก            พ.ศ. 2503 – 2519   
 
          8.  นายประสงค์   นามวงษ์       พ.ศ. 2525 – 2542  
 
          9.  นายอำนาจ   หนองกก         พ.ศ. 2542 – 2545 
 
          10.  ดร.เจษฎา   หงษาล้วน       พ.ศ.  2545 – 2560
 
          11.  นายประมวล   ปัดชา        พ.ศ.   2560 – 2561 (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
 
          12.  นางสิริรัชย์  สิงหกุล          พ.ศ.  2561 – ปัจจุบัน