ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 017 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..